O Zakładzie//

Zakład Metrologii Współrzędnościowej jest jednym z pięciu zakładów Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki PW. ZMW kształci studentów specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe  na kierunku Mechatronika.

            Absolwenci specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe na pierwszym stopniu kształcenia poznają metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długość, kąt, ciśnienie, masa, siła, temperatura i natężenie przepływu, a także sposoby akwizycji i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Specjalność Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe  obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz w badaniach parametrów geometrycznych wyrobów. 

Absolwent II stopnia kształcenia na specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe otrzymuje wykształcenie obejmujące dyscypliny takie jak: mechanika, automatyka, elektronika, metrologia geometryczna, fotonika, informatyka oraz podstawy technik wytwarzania i konstruowania wspomaganego techniką komputerową (CAD). 

Kluczową rolę w zapewnieniu jakości produkcji we wszystkich działach działalności gospodarczej odgrywa ten obszar metrologii, którym są pomiary geometryczne i kontrola wymiarowa. Pełnią one szczególna rolę w produkcji przedmiotów maszynowych wytwarzanych dla potrzeb przemysłu ogólnie precyzyjnego, w tym: motoryzacyjnego, lotniczego, elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego itp..

Współcześnie pomiary geometryczne realizowane są w przeważającej większości przy użyciu Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych, które z kolei obejmują  działy takie jak: współrzędnościowej maszyny pomiarowe, ramiona роден pomiarowe, tomografię komputerową, laserowe techniki pomiarowe w tym interferometrię, techniki pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrii powierzchni.  Student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu powyższych dziedzin wzbogaconą o aplikacje praktyczne prezentowane na zajęciach laboratoryjnych, w praktyce przemysłowej i własnych projektach.

Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi budowanie systemów aparaturowych stosowanych w kontroli jakości wyrobów i procesów wytwarzania.

            ZMW zajmuje się pomiarami wielkości geometrycznych obejmującymi technikę współrzędnościową, włączając pomiary mikro i makrogeometrii powierzchni, interferometrię laserową. ZMW prowadzi usługi pomiarowe dla klientów z przemysłu i ośrodków badawczych.

//
../files//foto1_2.

//

Przedmioty prowadzone przez Zakład

Studia inżynierskie

Podstawy metrologii -2.                                  Studia podstawowe
Zarządzanie jakością.                                      Studia podstawowe
Podstawy pomiarów współrzędnościowych.        Studia podstawowe
Analiza niepewności pomiarów.                        WSP*

Eksploatacja urządzeń mechatronicznych.         WSP

Atestacja aparatury pomiarowej.                      WSP
Aplikacje internetowe w zastosowaniach inżynierskich. WSP
Maszyny i Roboty Pomiarowe.                           WSP
Czujniki w sterowaniu procesem produkcji.         WSP
Projektowanie urządzeń pomiarowych.               WSP
Metody statystyczne w badaniach przemysłowych. WSP, Sensory i Systemy Pomiarowe
Mikro- i makrogeometria powierzchni.                WSP, Sensory i Systemy Pomiarowe
Informatyka w systemach pomiarowych 1.         WSP, Sensory i Systemy Pomiarowe
Podstawy poligrafii i projektowania DTP.             TM**
Technika wizyjna.                                          TM
Seminarium dyplomowe.                                WSP, TM                                    
Podstawy funkcjonowania człowieka w multimediach.  TM               

Studia Magisterskie

Interferometria przemysłowa.                           WSP
Zarządzanie laboratorium pomiarowym.             WSP
Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych.    WSP
Przenośne systemy pomiarów geometrycznych.             WSP
Zaawansowane techniki pomiarowe topografii powierzchni.  WSP
Audity jakości.                  WSP
Kompozycja obrazu filmowego i technika operatorska. TM
Techniki laserowe w scenografii widowisk.                  TM
Kultura słowa i obcowania społecznego.                      TM
Współczesne metody prezentacji i promocji.                TM
Ilustracja muzyczna w technikach mulimedialnych.      TM
Standardy i rejestracja danych multimedialnych.          TM

Podstawy funkcjonowania człowieka w świecie multimediów. TM  

Czujniki w sterowaniu procesem produkcji.      WSP      

Standaryzacja w Technice.                              WSP                         

 Przemysłowa Tomografia komputerowa.             WSP

 *WSP - Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

 

**TM  - Techniki Multimedialne